Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Β' Βαθμίδας


[ σεμινάρια Α' βαθμίδας ]

4. Σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών

Επίπεδο # 1

ΣΤΟΧΟΣ

Να εμψυχώσει αυτούς που έχουν την ικανότητα και την διάθεση να αναλάβουν την δύσκολη αποστολή του εκπαιδευτή, μεταβιβάζοντάς τους λίγες αλλά βασικές εμπειρίες ώστε στην συνέχεια να μπορούν να οργανώνουν και να διεκπεραιώνουν το σεμινάριο "υποδοχής νέων αερομοντελιστών" στον τόπο της δραστηριότητάς τους. Απευθύνεται σε υποψήφιους εκπαιδευτές χωρίς να είναι απαραίτητη η εμπειρία τους στις κατασκευές απλών αερομοντέλων.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Οπως αναφέρεται στο σεμινάριο "υποδοχής νέων αερομοντελιστών"

Κόστος: Ενδεικτικά αναφέρονται οι πηγές κόστους

Ενοικίαση αίθουσας και οργάνων προβολής, η αξία των μοντέλων που θα έρθουν προκατασκευασμένα, η αξία των μοντέλων που θα κατασκευαστούν στο σεμινάριο, γενικά υλικά και εργαλεία, η αξία των διαφανιών προβολής και των ταινιών video, έντυπα (οδηγίες - σχέδια) για την διάρκεια της εκπαίδευσης και την μελλοντική οργάνωση των κατασκευαστικών σεμιναρίων, αμοιβές προπονητών, οδοιπορικά λοιπών εκπαιδευτών, ενοικίαση μεταφορικών μέσων, οδοιπορικά και κόστη διαβίωσης συμμετεχόντων, πιστοποιητικά παρακολούθησης, αναψυκτικά κ.λ.π.

Χρηματοδότηση: Καθε νόμιμος τρόπος

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εισαγωγή: Τι είναι αερομοντελισμός & ποιά η αποστολή του εκπαιδευτή.

Θεωρία: Το πρόγραμμα "Γαλαξίας". Ανάλυση των επιλεγέντων σχεδίων και των κατηγοριών τους. Κατασκευαστικές απαιτήσεις. Πηγές προμήθειας υλικών. Ανάλυση ειδικών χαρακτηριστικών των ανεμοπτέρων και λαστιχοκινήτων. Ισορροπία, ευστάθεια, τριμάρισμα. Οδηγίες οργάνωσης του σεμινάριου "υποδοχής" νέων αερομοντελιστών

Πρακτική: Κατασκευή ενός ή δύο μικρών μοντέλων ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο. Ολισθήσεις, απογείωση, στροφή.

 


 

5. Σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών

Επίπεδο # 2

ΣΤΟΧΟΣ

Η εκπαίδευση έμπειρων αερομοντελιστών, ώστε να οργανώνουν και να διεκπεραιώνουν κατασκευαστικά σεμινάρια απλών μοντέλων (του προγράμματος "Γαλαξίας") στον τόπο της δραστηριότητάς τους.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Εισαγωγή: Τι είναι αερομοντελισμός & ποιά η αποστολή του εκπαιδευτή.

Οργάνωτικά: Οργάνωση Μοντελοδρόμιου. Οργάνωση εργαστήριου, Βιβλιοθήκης, Σχεδιοθήκης, Video-θήκης. Η Αερομοντελιστική οικογένεια. FAI, CIAM, ΕΛΑΟ, Αερολέσχες, Σωματεία Αερομοντελιστών. Οργάνωση της εκπαίδευσης στο Σωματείο.

Θεωρία: Το πρόγραμμα "Γαλαξίας". Ανάλυση των επιλεγέντων σχεδίων και των κατηγοριών τους. Κατασκευαστικές απαιτήσεις. Πηγές προμήθειας υλικών. Ανάλυση ειδικών χαρακτηριστικών των ανεμοπτέρων και λαστιχοκινήτων. Ισορροπία, ευστάθεια, τριμάρισμα.

Πρακτική: Κατασκευή ενός ή δύο μικρών μοντέλων ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο. Ελεγχος των προκατασκευασμένων μοντέλων των συμμετεχόντων. Πτήσεις, τριμάρισμα.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Οπως στο σεμινάριο "εκπαίδευσης" εκπαιδευτών - επίπεδο 1

 


 

6. Σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών

Επίπεδο # 3

ΣΤΟΧΟΣ

Να μεταβιβάσει σε έμπειρους αερομοντελιστές τις κατάλληλες γνώσεις ώστε αυτοί να μπορούν να αναλάβουν την εκπαίδευση των αερομοντελιστών διαφόρων επιπέδων ως εκπαιδευτές ή προπονητές.

ENOTHTA 1: εισαγωγή

Οι κατηγορίες των αερομοντέλων. Οι προτιμήσεις στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Τα προσόντα και η αποστολή του εκπαιδευτή ή προπονητή. Στοιχεία Παιδαγωγικής και Αθλητικής Ψυχολογίας.

ENOTHTA 2: το ξεκίνημα με απλά τ/κ μοντέλα και ελικόπτερα

Οργάνωση αρχικής εκπαίδευσης με τηλεκατευθυνόμενα. Προδιαγραφές κατάλληλων μοντέλων για αρχική εκπαίδευση. Ο οδηγός εκπαίδευσης.

ENOTHTA 3: ανάλυση αγωνιστικών κατηγοριών

Οπως περιγράφεται στο σεμινάριο εκπαίδευσης αθλητών - επίπεδο 3

ENOTHTA 4: ασφάλεια των πτήσεων

Συμβουλές και εποπτεία. Ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης. Αναφορά ατυχήματος.

ENOTHTA 5: πρακτική εξάσκηση

Πτήσεις εκπαιδευτικών και αγωνιστικών μοντέλων από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους ή άλλους προς επίδειξη.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Οπως περιγράφεται στο σεμινάριο εκπαίδευσης αθλητών - επίπεδο 3

 


 

7. Σεμινάριο εκπαίδευσης κριτών αγώνων

ΣΤΟΧΟΣ

Να μεταβιβάσει σε αερομοντελιστές με σχετική πείρα και διάθεση τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορούν να βαθμολογούν τους ελιγμούς των αερομοντέλων ή να εκτελούν άλλες υπεύθυνες εργασίες απαραίτητες για την διεξαγωγή του αγώνα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΙΤΩΝ

Το σεμινάριο χωρίζεται σε τρείς ενότητες ανάλογα με την αποστολή του κριτή. Οι υποψήφιοι κριτές θα ενημερωθούν στις απαιτήσεις των κανονισμών και θα κάνουν πρακτική εξάσκηση. Με τον γενικό όρο "κριτές" εννοούμε τις εξής αρμοδιότητες:
 • "Κριτές" (judges). Βαθμολογούν κάποια επίδοση με προσωπική εκτίμηση. Είναι απαραίτητοι στις κατηγορίες ακροβατικών (μοντέλων και ελικοπτέρων) και στις κατηγορίες scale.
 • "Χρονομέτρες" (timers). Χειρίζονται τα χρονόμετρα και εκτελούν και άλλες παράλληλες μετρήσεις όπως η ακρίβεια της προσγείωσης, κ.λ.π.
 • "Επόπτες ή "Αξιωματούχοι" (officials). Εχουν εξ' ίσου υπεύθυνες αποστολές όπως την φύλαξη των πομπών, την παρατήρηση του monitor, τη μέτρηση διαφόρων φυσικών μεγεθών, τον τεχνικό έλεγχο των μοντέλων, τον έλεγχο ορίων της πτήσης, την παρουσία των δικαιούντων στην πίστα, τη ροή των πτήσεων, κ.λ.π.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Γενικές απαιτήσεις από τους κριτές, χρονομέτρες και αξιωματούχους.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ F3A,F5A, F3C F3B, F3J, F4C, F3D, F5B
Θεωρία: Ανάλυση των κανονισμών της κάθε κατηγορίας. Ανάλυση κάθε άσκησης.
Πρακτική: Βαθμολόγιση στην πράξη. Ανάλυση της βαθμολογίας. Χρονομέτρηση και παρατήρηση συμβάντων.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Τάξη: Μόνος περιορισμός η χωρητικότητα της αίθουσας.

Εισηγητές:Ενας ή περισσότεροι για κάθε κατηγορία.

Αιθουσα: Αμφιθέατρο με καλό φωτισμό, κλιματισμό, εξαερισμό και ανάλογο αριθμό θέσεων. Πυροσβεστικά μέσα. Εξοδοι κινδύνου. Τουαλέτες. Ηλεκτρική παροχή. Δυνατότητα συσκότησης για προβολές.

Οργανα: Πίνακας ή flip chart ή overhead projector ή video ή slides, οθόνη προβολών (ανάλογα με την προετοιμασία των εισηγητών). Ενα μικρό ομοίωμα αερομοντέλου ή μοντέλου ελικοπτέρου.

Χώρος πρακτικής: Μοντελοδρόμιο κατάλληλο για τηλεκατευθυνόμενα και τις άλλες κατηγορίες.

Μεταφορικά μέσα: Ανάλογα με τις αποστάσεις, τον αριθμό των συμμετοχών.

Διάρκεια: 6 ώρες συνολικά (4 ώρες θεωρητικά και 2 ώρες πρακτικά) για κάθε κατηγορία κριτών.

Χρονολογία: Οποτεδήποτε μέσα στον χρόνο. Καθοριστικοί παράγοντες ο ελεύθερος χρόνος εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων και ο καλός καιρός.

Κόστος: Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιθανότερες αιτίες εξόδων. Ενοικίαση αίθουσας και οργάνων προβολής, έντυπα, αμοιβές προπονητών, οδοιπορικά και κόστη διαβίωσης λοιπών εισηγητών και συμμετεχόντων πτήσεις μοντέλων για πρακτική εξάσκηση, πιστοποιητικά παρακολούθησης, αναψυκτικά κ.λ.π.

Χρηματοδότηση: Με κάθε νόμιμο τρόπο

 


 

8. Σεμινάριο εκπαίδευσης εποπτών ασφάλειας πτήσεων

ΣΤΟΧΟΣ

Να μεταβιβάσει σε παλιούς και έμπειρους αερομοντελιστές τα απαραίτητα ερεθίσματα ώστε να μπορούν να προβλέψουν και να προλάβουν ένα ατύχημα.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Τάξη: Μόνος περιορισμός η χωρητικότητα της αίθουσας

Εισηγητές: Ενας ή δύο.

Αίθουσα: Με καλό φωτισμό, κλιματισμό, εξαερισμό και ανάλογο αριθμό θέσεων. Πυροσβεστικά μέσα. Εξοδοι κινδύνου. Τουαλέτες. Ηλεκτρική παροχή. Δυνατότητα συσκότησης για προβολές.

Οργανα: Πίνακας ή flip chart ή overhead projector ή video ή slides, οθόνη προβολών (ανάλογα με την προετοιμασία των εισηγητών).

Ξενοδοχείο: Εφ΄όσον πρόκειται να παρακολουθήσουν ακροατές εκτός έδρας. Καλό και φθηνό ξενοδοχείο κοντά στην αίθουσα εισηγήσεων.

Διάρκεια: 6 ώρες συνολικά, 4 θεωρία και 2 πρακτική.

Χρονολογία: Καθοριστικοί παράγοντες ο διαθέσιμος χρόνος των ακροατών και εισηγητών. Ο καλός καιρός για την πρακτική εξάσκηση στο μοντελοδρόμιο.

Κόστος: Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιθανότερες αιτίες εξόδων.
Ενοικίαση αίθουσας και οργάνων προβολής, έντυπα, αμοιβές προπονητών, οδοιπορικά και κόστη διαβίωσης λοιπών εισηγητών και συμμετεχόντων, πτήσεις μοντέλων για πρακτική εξάσκηση, πιστοποιητικά παρακολούθησης, αναψυκτικά

Χρηματοδότηση: Με κάθε νόμιμο τρόπο.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ
 1. Η χωροταξία του μοντελοδρόμιου
 2. Ο έλεγχος των συχνοτήτων και η προτεραιότητα των πτήσεων
 3. Οι κίνδυνοι στο έδαφος
 4. Περιπτώσεις επικίνδυνης πτήσης
 5. Ιδιαίτερες προφυλάξεις για κάθε κατηγορία μοντέλων
 6. Πίνακας με διαδικασίες ελέγχων και ενεργειών πριν και μετά την πτήση (Check Lists)
 7. Οδηγίες για την σωστή χρήση και συντήρηση του συστήματος της τηλεκατεύθυνσης
 8. Πίνακας συχνοτήτων
 9. Η άσκηση της εποπτείας - η εξουσιοδότηση
 10. Αντιμετώπιση συμβάντων
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
 11. Πρακτική εκπαίδευση στο μοντελοδρόμιο

 

[ σεμινάρια Α' βαθμίδας ]


 

Πρώτη σελίδα/Home Περιεχόμενα