Το φαινόμενο της
Αντίθετης Εκτροπής


 

Το φαινόμενο σε συμμετρικές αεροτομές με μικρή γωνία προσβολής

Για να παράγει άντωση μία συμμετρική αεροτομή πρέπει να βρεθεί σε θετική γωνία προσβολής. Από την θέση αυτή, το πηδάλιο κλίσης που ανεβαίνει μικραίνει την γωνία προσβολής και την προβαλλόμενη προς τα εμπρός επιφάνεια, ενώ το άλλο που κατεβαίνει αυξάνει την γωνία προσβολής και την προς τα εμπρός προβαλλόμενη επιφάνεια.

Δηλαδή, αν και τα δύο πηδάλια εκτρέπονται σε ίσες γωνίες:

  • η έδρα με το ανερχόμενο aileron (A) έχει μικρότερη άντωση και αντίσταση.
  • η έδρα με το κατερχόμενο aileron (B) έχει μεγαλύτερη άντωση και αντίσταση.

Οταν λοιπόν εκτρέπουμε τα ailerons, εκτός από την κλίση των φτερών προς την επιθυμητή πλευρά, π.χ. αριστερά (1), η μύτη θα εκτραπεί προς τα δεξιά (2), δηλαδή αντίθετα απ' ότι θα θέλαμε.

Για να μειωθεί αυτό το φαινόμενο ρυθμίζουμε τα δύο πηδάλια να κάνουν ασύμμετρη κίνηση - αυτό που ανεβαίνει περισσότερη από αυτό που κατεβαίνει - έτσι ώστε να έχουν ίση αεροδυναμική αντίδραση και το roll να γίνεται επάνω στον διαμήκη άξονα (αξονικό roll) και όχι έξω από αυτόν.

Το φαινόμενο σε αεροτομές μεγάλης καμπυλότητας με μεγάλη γωνία προσβολής

Το φαινόμενο σε φτερό με αεροτομή μεγάλης καμπυλότητας, σε θετική γωνία προσβολής, είναι πιό έντονο, και δυσκολώτερο να απαλειφθεί εντελώς.

Ακόμα κι αν το ανερχόμενο aileron εκτρέπεται σε μεγαλύτερη γωνία, βρίσκεται πάντα σε περιοχή με μεγάλους στροβίλους, και δεν μπορεί να δεχθεί αερονημάτια με την ίδια ένταση που δέχεται το κατερχόμενο.

Για να γίνει κατανοητό το πρόβλημα, παραθέτουμε την ακραία περίπτωση που έχουμε δώσει διαφορική κίνηση 100% δηλαδή όταν το ένα πηδάλιο ανεβαίνει (A), το άλλο μένει ακίνητο (B). Ακόμα και σ' αυτή την ρύθμιση, η έδρα με το ακίνητο πηδάλιο έχει μεγαλύτερη άντωση και αντίσταση από το άλλο. Είναι εύκολο να παρατηρήσεις στο σχήμα ότι η έδρα με το ανερχόμενο aileron (A) έχει μικρότερη προβαλόμενη επιφάνεια στην ροή των αερονηματίων, απ΄ότι η έδρα με το ακίνητο aileron (B).

Επομένως σε μοντέλα με καμπύλη αεροτομή (ημισυμμετρική), εκτός από την υιοθέτηση διαφορικής κίνησης πρέπει να βοηθάμε την στροφή δίνοντας ταυτόχρονα και rudder προς την ίδια πλευρά (με κίνηση του αντίστοιχου stick, ή με αυτόματα με μίξη).

 


 

Πρώτη σελίδα/Home Περιεχόμενα