Αγώνες Ελεύθερης Πτήσης


Ανεμόπτερα Κατηγορίας F1-H-GR

1. Σκοπός κατηγορίας

1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των ανεμόπτερων ελεύθερης πτήσης με απλά στη κατασκευή και με μικρό κόστος μοντέλα.

2. Ορισμός ανεμόπτερου ελεύθερης πτήσης

1. Μovτέλo τo oπoίo δεν είvαι εφoδιασμέvo με πρoωθητικό εξάρτημα και στo oπoίo η άvτωση δημιoυργείται από αερoδυvαμικές δυvάμεις πoυ επεvεργoύv επάvω σε επιφάvειες πoυ παραμέvoυv σταθερές.
2. Τα ανεμόπτερα ε/π αποκτούν το αρχικό ύψος τους με ρυμούλκηση από τον αθλητή.
3. Ολα τα μοντέλα ελεύθερης πτήσης δεν ελέγχονται από τov αθλητή-χειριστή μετά την απαγκίστρωσή τους.

3. Προδιαγραφές μοντέλων F1-H-GR


Μέγιστη ολική προβαλλόμενη επιφάνεια 18 τ.π.
Ελάχιστη φόρτιση 12 γρ/τ.π.
Μέγιστο μήκος νήματος εκτόξευσης/ρυμούλκησης 50 μ υπό τάση 2 κιλών

4. Γενικές προδιαγραφές

1. Στην άκρη του νήματος ρυμούλκησης, και σε απόσταση 20-30 εκατοστών από τον κρίκο, πρέπει να προστεθεί σημαία διαστάσεων 15 Χ 15 εκατοστών για να είναι εμφανής η απαγκίστρωση.
2. Το μοντέλο μπορεί να είναι εφοδιασμένο με μηχανισμό που αλλάζει τη γωνία του πηδαλίου διεύθυνσης και με μηχανισμό που το βοηθάει να σταματήσει τη πτήση και να προσγειωθεί μετά την παρέλευση του χρονομετρούμενου χρόνου.
3. Επιτρέπεται στον αθλητή να δηλώσει και να χρησιμοποιήσει εναλλακτικά έως και τρία ανεμόπτερα, που πρέπει μεν να ανήκουν στην ίδια κατηγορία, αλλά όχι απαραίτητα να είναι το ίδιο σχέδιο.
4. Επίσης επιτρέπεται να αλλάζει φτερά και ατράκτους μεταξύ των τριών, και να κάνει οιαδήποτε επισκευή, εφ' όσον το νέο σύνολο παραμένει μέσα στις προδιαγραφές της κατηγορίας.
5. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει ξένο ανεμόπτερο ή τμήματα απο ξένο ανεμόπτερο.

5. Ο αγώνας

1. Βοηθός

1. Επιτρέπεται ένας βοηθός αλλά η ρυμούλκηση πρέπει να γίνει από τον αθλητή.

2. Απογείωση/Ρυμούλκηση

1. Ο αθλητής ρυμουλκεί ο ίδιος το ανεμόπτερό του.
2. Στις επίσημες πτήσεις δεν επιτρέπεται να αφήσει τη λαβή του νήματος πριν απαγκιστρωθεί το ανεμόπτερο. Αν αυτό γίνει στη πρώτη προσπάθεια ο χρόνος δεν θα μετρήσει. Αν γίνει στη δεύτερη προσπάθεια η πτήση μηδενίζεται.
3. Η ρυμούλκηση πρέπει να αρχίσει από τον προκαθορισμένο χώρο εκκίνησης, αλλά μπορεί να συνεχιστεί σε όποιο σημείο του γηπέδου συμφέρει να γίνει η απαγκίστρωση

3. Χρονομέτρηση / μέγιστος χρόνος πτήσης

1. Κάθε πτήση χρονομετρείται από ένα χρονόμετρο με ακρίβεια δευτερολέπτου.
2. Η πτήση χρονομετρείται από τη στιγμή της απαγκίστρωσης, δηλαδή μόλις φανεί ότι πέφτει το σημαιάκι του νήματος. Ο χρόνος τελειώνει μόλις το μοντέλο ακουμπήσει στο έδαφος ή σε άλλο εμπόδιο, δένδρο, άνθρωπο κλπ.
3. Ως μέγιστη μετρούμενη διάρκεια πτήσης ορίζονται αρχικά τα 120 δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει ότι πήσεις μεγαλύτερες από 120" μετρούνται σαν να ήταν ακριβώς 120" και λέγονται "Max". Με τον κανονισμό αυτό αποφεύγεται η "αλλοίωση" της κατάταξης εξ αιτίας τυχαίων πτήσεων σε δυνατά θερμικά.

4. Προσπάθεια / επίσημη πτήση

1. Ο αθλητής έχει δύο προσπάθειες για να πετύχει μία επίσημη πτήση
2. Επίσημη πτήση είναι η πρώτη προσπάθεια αν δεν ακολούθησε δεύτερη προσπάθεια. Αν έγινε δεύτερη προσπάθεια θεωρείται αυτή ως επίσημη ανεξαρτήτως του αν ο χρόνος της ήταν κατώτερος της πρώτης προσπάθειας.
3. Η προσπάθεια μπορεί να επαναληφθεί αν το σκάφος ή το καλώδιο ρυμούλκησης έρθει σε επαφή με οτιδήποτε σώμα πλήν του ίδιου του αθλητή.
4. Η δεύτερη προσπάθεια μπορεί να γίνει αμέσως μετά τη πρώτη ή να ζητηθεί να γίνει στο τέλος του γύρου. Δεύτερη προσπάθεια σημαίνει διαγραφή του χρόνου της πρώτης προσπάθειας.

5. Αριθμός πτήσεων/γύρων

1. Ο αγώνας περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 γύρους.
2. Κάθε αθλητής έχει το δικαίωμα να εκτελέσει μία πτήση (με δύο προσπάθειες) ανά γύρο,
3. Δεν λαμβάνεται υπ' όψη ο χειρότερος χρόνος γύρου κάθε αθλητή.
4. Η κατάταξη γίνεται αθροίζοντας τους χρόνους των υπόλοιπων πτήσεων.
5. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπολογίζεται και ο χειρότερος χρόνος αυτών των αθλητών.

6. Χώρος / ταχύτητα ανέμου

1. Για τον αγώνα σε αυτή την κατηγορία απαιτείται μεγάλος επίπεδος χώρος που να συνδυάζεται με την ένταση του πνέοντος ανέμου.

6. Προαιρετικοί κανονισμοί

1. Αγώνας με ίδιο σχέδιο αερομοντέλου

1. Επιλέγεται ένα σχέδιο που φτιάχνουν όλοι οι αθλητές. Δεν επιτρέπεται αλλαγή του σχήματος ή του μεγέθους της επιφάνειας των φτερών ή του μήκους της ατράκτου.

7. Ισχύς γενικού μέρους κανονισμών

1. Για την διενέργεια του αγώνα ισχύουν και οι κανονισμοί από το γενικό μέρος των κανονισμών που βρίσκουν εφαρμογή σε αυτή την κατηγορία.

Διευκρινήσεις

Η ρυμούλκηση πρέπει να αρχίσει από τον προκαθορισμένο χώρο εκκίνησης, αλλά μπορεί να συνεχιστεί σε όποιο σημείο του γηπέδου συμφέρει να γίνει η απαγκίστρωση. Η πτήση χρονομετρείται από τη στιγμή της απαγκίστρωσης, δηλαδή μόλις φανεί ότι πέφτει το σημαιάκι του νήματος. Ο χρόνος τελειώνει μόλις το μοντέλο ακουμπήσει στο έδαφος ή σε άλλο εμπόδιο, δένδρο, άνθρωπο κ.λ.π.

Εάν μία πτήση σταματήσει από οιαδήποτε αιτία σε χρόνο μικρότερο των 20 δευτερολέπτων, ο αθλητής έχει δικαίωμα να ζητήσει να θεωρηθεί ως "δοκιμαστική" και μπορεί να την επαναλάβει στο τέλος του ίδιου γύρου. Ομως, επιτρέπεται μόνο μία δοκιμαστική πτήση σε κάθε γύρο. Αρα η πτήση που θα ακολουθήσει την δοκιμαστική (μέσα στον ίδιο γύρο) θεωρείται επίσημη ανεξάρτητα του χρόνου που θα φέρει. Αν δεν πραγματοποιηθεί η δεύτερη αιτηθείσα πτήση, επειδή ακυρώθηκε η πρώτη προσπάθεια, ο χρόνος του γύρου αυτού θα είναι "0".

Η κατάταξη γίνεται με βάση το άθροισμα των χρόνων των επίσημων πτήσεων. Επισημαίνεται όμως ότι πτήσις μεγαλύτερες από 120 δευτερόλεπτα μετρούνται σαν να ήταν ακριβώς 120 δευτερόλεπτα και λέγονται max. Με τον κανονισμό αυτό αποφεύγεται η αλλοίωση της κατάταξης εξ' αιτίας τυχαίων πτήσεων σε δυνατά θερμικά.

Αν μετά τις επίσημες πτήσεις ισοβαθμίσουν δύο ή περισσότεροι αθλητές στην πρώτη θέση, ακολουθεί νέα πτήση, μόνο γι' αυτούς, με max 180 δευτερόλεπτα, όσοι ισοβαθμήσουν πάλι συναγωνίζονται σε νέα πτήση με max 240 δευτερόλεπτα κ.ο.κ. έως ότου ξεχωρίσει ο νηκητής. Αυτές οι επι πλέον πτήσεις λέγονται Fly-Off. Δεν γίνονται Fly-Off για άλλες θέσεις όπου ισοβαθμούν περισσότεροι αθλητές.

Ο αθλητής ρυμουλκεί ο ίδιος το ανεμόπτερό του. Στις επίσημες πτήσεις δεν επιτρέπεται να αφήσει την λαβή του νήματος πριν απαγκιστρωθεί το ανεμόπτερο.

Το τριμάρισμα και η προπόνηση

Τριμάρισμα στον εγκάρσιο άξονα, σημαίνει να επιλέξεις τις γωνίες πρόσπτωσης των αεροδυναμικών επιφανειών, σε συνδυασμό με την διαμήκη θέση του ΚΒ που ισορροπούν το μοντέλο. Οι συνδυασμοί όμως είναι πολλοί.

Αν μεγαλώσεις την διαμήκη δίεδρο, πρέπει να φέρεις το ΚΒ πιο μπροστά. Ετσι θα κερδίσεις ευστάθεια αλλά θα μεγαλώσει ο βαθμός καθόδου, δηλαδή θα μικρύνει η διάρκεια της πτήσης.
Αν μικρύνεις την διαμήκη δίεδρο, πρέπι να φέρεςι το ΚΒ πιο πίσω. Η ευστάθεια αρχίζει να χάνεται αλλά ο βαθμός καθόδου θα μικρύνει, άρα θα μεγαλώσει η διάρκεια της πτήσης.

Οπως αντιλαμβάνεσαι σε ένα εκπαιδευτικό ανεμόπτερο θυσιάζουμε κάτι από την απόδοση για να κερδίσουμε ένα περιθώριο ευστάθειας, απαραίτητο εργαλείο στα χέρια του αρχάριου αερομοντελιστή. Αντίθετα σε ένα αγωνιστικό ανεμόπτερο ζητάμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόδοση, και αυτό δεν αφήνει περιθώρια λάθους.

Η θέση του ΚΒ μετριέται πολύ πιο εύκολα απ΄ότι οι γωνίες. Γι΄αυτό αν εξασφαλίσεις το ΚΒ (το ένα στοιχείο του συνδυασμού), θα διορθώσεις εμπειρικά τις γωνίες έως ότου ισορροπήσει. Το σχέδιο του Jupiter δείχνει το ΚΒ στο 56% της χορδής (65 χιλ από το χ.π.) που έδωσε καλά αποτελέσματα στο πρωτότυπο, και κάθε νέο Jupiter θα το ισορροπήσεις αρχικά σ' αυτή την θέση. Αφού εξοικιωθείς με το μοντέλο και κυρίως με την απαγκίστρωση, άρχισε να διερευνάς τις δυνατότητές του.

Τριμάρησε σε άλλους συνδυασμούς και χρονομέτρησε τους χρόνους πτήσης από το ίδιο ύψος απαγκίστρωσης, Αυτές οι δοκιμές πρέπει να γίνουν πολύ πρωϊ ή το σούρουπο για να μην επηρεαστούν από θερμικά ή αναταράξεις. Περίμενε τουλάχιστον δέκα αποδεκτά αποτελέσματα πριν αξιολογήσεις κάθε τριμάρισμα. Κράτα σημειώσεις για κάθε πτήση, πως ήταν τριμαρισμένο και τι χρόνο πέτυχε.

Προσπάθησε να βρείς τον συνδυασμό ΚΒ και γωνιών που δίνουν το μικρότερο βαθμό καθόδου χωρίς να βάζουν σε κίνδυνο το μοντέλο από την περιορισμένη ευστάθεια, ιδίως τη στιμή της απαγκίστρωσης. Εάν μετά την απαγκίστρωση το ανεμόπτερο στολάρει και αργεί να ξανάρθει στην θέση ισορροπίας έχει μικρή ευστάθεια. Να τι μπορείς να κάνεις:

  • να βελτιώσεις την τεχνική της απαγκίστρωσης ώστε το μοντέλο να έχει ταχύτητα και να μην στολάρει
  • να μικρύνεις την ακτίνα στροφής, όσο επιτρέπει η ευστάθεια για σπειροειδή.
  • να επιστρέψεις σε τριμάρισμα με μεγαλύτερη ευστάθεια
  • να στερεώσεις το αντισταθμιστικό βάρος μερικά εκατοστά πιο κοντά στο κέντρο βάρους δηλαδή να μειώσεις τον μοχλό της μύτης.

Οπως γίνεται αντιληπτό, στην τελευταία περίπτωση, θα χρειαστεί περισσότερο αντισταθμιστικό βάρος για να ισορροπήσει στο ίδιο (επιθυμητό) ΚΒ αλλά ετσι μειώνεται η αδράνεια περιστροφής και επανέρχεται ευκολώτερα στη θέση πτήσης μετά από ένα στολάρισμα. Εάν κατασκεύασες το ανεμόπτερόσου αρχικά ελαφρύτερο από το ελάχιστο βάρος που επιτρέπουν οι κανονισμοί, θα πρέπει να το φορτίσεις έως αυτό το βάρος προσθέτοντας έρμα. Είναι πολύ καλή ευκαιρία να το συνδυάσεις με την παραπάνω οδηγία.

Ο προπονημένος αερομοντελιστής γνωρίζει τις μεταβολές του αντισταθμιστικού βάρους και των γωνιών πρόσπτωσης σε κάθε περίπτωση και μπαίνει στον αγώνα με σιγουριά. Πάντα όμως τα επαληθεύει με μερικές δοκιμαστικές ολισθήσεις πριν την ρυμούλκηση.

Η τακτική στον αγώνα

Για ένα ανεμόπτερο σαν το Jupiter η τακτική στον αγώνα είανι απλή. Απλωσε το νήμα ρυμούλκησης και περίμενε την σειρά σου.

Επιβεβαίωσε ότι ο βοηθός δεν θα ξεχάσει να ενεργοποιήσει τον χρονοδιακόπτη πριν την ρυμούλκηση.

Σκόπευσε σε μιά καλή ρυμούλκηση που θα δώσει όλο το δυνατό ύψος. Μπορείς να κερδίσεις λίγα μέτρα παραπάνω δίνοντας ταχύτητα στην τελική φάση και πηδώντας για να απαγκιστρωθεί ψηλότερα (catapult launch).

Αν φυσάει άνεμος, το ανεμόπτερο θα απομακρυνθεί. Την επιστροφή του αναλαμβάνει ο βοηθός σου που θα το παρακολουθεί από κοντά. Ενα ποδήλατο και ένα ζευγάρι κυάλια είναι πολύ χρήσιμα βοηθήματα.

Για κάθε ενδεχόμενο γράψε το όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο στο πλάϊ της ατράκτου.

 

 

Λαστιχοκίνητα Κατηγορίας F1-P*-GR

Υποκατηγορίες F1-P30-GR, F1-P25-GR, F1-P15-GR

1. Σκοπός κατηγορίας

1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των λαστιχοκίνητων μοντέλων ελεύθερης πτήσης με απλά στη κατασκευή και με μικρό κόστος μοντέλα.

2. Ορισμός λαστιχοκίνητου μοντέλου ελεύθερης πτήσης

1. Μovτέλo τo oπoίo είvαι εφoδιασμέvo με πρoωθητικό σύστημα ελαστικού μοτέρ/έλικας και στo oπoίo η άvτωση δημιoυργείται από αερoδυvαμικές δυvάμεις πoυ επεvεργoύv επάvω σε επιφάvειες πoυ παραμέvoυv σταθερές.
2. Ολα τα μοντέλα ελεύθερης πτήσης δεν ελέγχονται από τov αθλητή-χειριστή μετά την απογείωσή τους.

3. Προδιαγραφές μοντέλων

Πλην των ειδικών προδιαγραφών των μοντέλων όλοι οι άλλοι κανονισμοί είναι κοινοί και για τις τρείς κατηγορίες.

Α. Υποκατηγορία F1-P30-GR

Μέγιστο άνοιγμα πτερύγων 762 χιλιοστά (30 ίντσες)
Μέγιστο μήκος ατράκτου 762 χιλιοστά (30 ίντσες)
Ελάχιστο βάρος σκάφους χωρίς το ελαστικό μοτέρ 40 γραμμάρια
Μέγιστο βάρος ελαστικού μοτέρ 10 γραμμάρια
Διάμετρος έλικας 230-250 χιλιοστά

Β. Υποκατηγορία F1-P25-GR

Μέγιστο άνοιγμα πτερύγων 635 χιλιοστά (25 ίντσες)
Μέγιστο μήκος ατράκτου 635 χιλιοστά (25 ίντσες)
Μέγιστο βάρος ελαστικού μοτέρ 7 γραμμάρια
Διάμετρος έλικας 195-210 χιλιοστά

Γ. Υποκατηγορία F1-P15-GR

Μέγιστο άνοιγμα πτερύγων 381 χιλιοστά (15 ίντσες)
Μέγιστο μήκος ατράκτου 381 χιλιοστά (15 ίντσες)
Μέγιστο βάρος ελαστικού μοτέρ 1,5 γραμμάριο
Διάμετρος έλικας 145-160 χιλιοστά

4. Δυνατότητες συμμετοχής

1. Οι κατωτέρω γενικές προδιαγραφές και όροι διεξαγωγής του αγώνα είναι κοινά και για τις τρείς υποκατηγορίες "P". Ο αγώνας/κατάταξη γίνεται χωριστά για την κάθε υποκατηγορία που επιλέγεται.
2. Δεν είναι υποχρεωτικό ο οργανωτής να προκηρύξει αγώνες και στις τρείς υποκατηγορίες, ή ο αθλητής να λάβει μέρος και στις τρείς.
3. Διευκρινίζεται όμως ότι ο αθλητής μπορεί να συναγωνιστεί έγκυρα με τα μοντέλα της υποκατηγορίας F1-P15 και στις δύο άλλες υποκατηγορίες F1-P25 και F1-P30 ή με τα μοντέλα της υποκατηγορίας F1-P25 και στην F1-P30.

5. Γενικές προδιαγραφές

1. Το μοντέλο μπορεί να είναι εφοδιασμένο με μηχανισμό που αλλάζει τη γωνία του πηδαλίου διεύθυνσης και με μηχανισμό που το βοηθάει να σταματήσει την πτήση και να προσγειωθεί μετά την παρέλευση του χρονομετρούμενου χρόνου.
2. Επιτρέπεται στον αθλητή να δηλώσει και να χρησιμοποιήσει εναλλακτικά έως και τρία μοντέλα, που πρέπει μεν να ανήκουν στην ίδια κατηγορία, αλλά όχι απαραίτητα να είναι το ίδιο σχέδιο.
3. Επίσης επιτρέπεται να αλλάζει φτερά και ατράκτους μεταξύ των τριών σε οιαδήποτε στιγμή του αγώνα, και να κάνει οιαδήποτε επισκευή, εφ' όσον το νέο σύνολο παραμένει μέσα στις προδιαγραφές της κατηγορίας.
4. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει ξένο μοντέλο ή τμήματα από ξένο μοντέλο.
5. Το βάρος του ελαστικού μοτέρ νοείται με οποιαδήποτε λιπαντική ουσία έχει προστεθεί σ' αυτό.
6. Η έλικα πρέπει να είναι πλαστική, δίφυλλη όχι αναδιπλούμενη, να πωλείται στο εμπόριο, και δεν επιτρέπεται να δεχθεί τροποποίηση στα φύλλα της εκτός από ότι χρειάζεται για τον καθαρισμό της από τα "φλάς", και το στατικό της ζύγισμα
7. Η έλικα μπορεί να είναι εφοδιασμένη με σύστημα απεμπλοκής της και να γυρίζει ελεύθερα μετά τη εξάντληση της τάσης του ελαστικού μοτέρ.

6. Ο αγώνας

1. Βοηθός

1. Επιτρέπεται ένας βοηθός αλλά η περιέλιξη του ελαστικού μοτέρ και η απογείωση πρέπει να γίνει από τον αθλητή.

2. Απογείωση

1. Ο αθλητής πρέπει να τυλίξει ο ίδιος το ελαστικό μοτέρ και να απογειώσει (να αφήσει) ο ίδιος το μοντέλο του.
2. Η απογείωση πρέπει να γίνει από τον προκαθορισμένο χώρο εκκίνησης.

3. Χρονομέτρηση / μέγιστος χρόνος πτήσης

1. Κάθε πτήση χρονομετρείται από ένα χρονόμετρο.
2. Η πτήση χρονομετρείται από τη στιγμή της απογείωσης, δηλαδή μόλις ο αθλητής αφήσει το μοντέλο. Ο χρόνος τελειώνει μόλις το μοντέλο ακουμπήσει στο έδαφος ή σε άλλο εμπόδιο, δένδρο, άνθρωπο κλπ.
3. Ως μέγιστη μετρούμενη διάρκεια πτήσης, σε εξωτερικό χώρο, ορίζονται αρχικά τα 120 δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει ότι πτήσεις μεγαλύτερες από 120" μετρούνται σαν να ήταν ακριβώς 120" και λέγονται "Max". Με τον κανονισμό αυτό αποφεύγεται η "αλλοίωση" της κατάταξης εξ αιτίας τυχαίων πτήσεων σε δυνατά θερμικά.

4. Προσπάθεια / επίσημη πτήση

1. Ο αθλητής έχει δύο προσπάθειες για να πετύχει μία επίσημη πτήση
2. Επίσημη πτήση είναι η πρώτη προσπάθεια αν δεν ακολούθησε δεύτερη προσπάθεια. Αν έγινε δεύτερη προσπάθεια θεωρείται αυτή ως επίσημη ανεξαρτήτως του αν ο χρόνος της ήταν κατώτερος της πρώτης προσπάθειας.
3. Η προσπάθεια μπορεί να επαναληφθεί αν το σκάφος έρθει σε επαφή με οτιδήποτε σώμα τη στιγμή της απογείωσης πλην του ίδιου του αθλητή.
4. Η δεύτερη προσπάθεια μπορεί να γίνει αμέσως μετά τη πρώτη ή να ζητηθεί να γίνει στο τέλος του γύρου. Δεύτερη προσπάθεια σημαίνει διαγραφή του χρόνου της πρώτης προσπάθειας.

5. Αριθμός πτήσεων/γύρων

1. Ο αγώνας περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 γύρους.
2. Κάθε αθλητής έχει το δικαίωμα να εκτελέσει μία επίσημη πτήση (με δύο προσπάθειες) ανά γύρο.
3. Δεν λαμβάνεται υπ' όψη ο χειρότερος χρόνος γύρου κάθε αθλητή.
4. Η κατάταξη γίνεται αθροίζοντας τους χρόνους των υπόλοιπων πτήσεων.
5. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπολογίζεται και ο χειρότερος χρόνος αυτών των αθλητών.

6. Χώρος αγώνων / ταχύτητα ανέμου

1. Οι κατηγορίες F1-P24-GR και F1-P14-GR είναι κατάλληλες για πτήσεις σε μεγάλο εσωτερικό χώρο (π.χ. μεγάλο υπόστεγο χωρίς εσωτερικές αναταράξεις από συστήματα εξαερισμού, ανοιχτά παράθυρα κ.λ.π.) όπως και για πτήσεις σε εξωτερικό χώρο σε άπνοια ή πολύ ασθενείς ανέμους.
2. Για την κατηγορία F1-P30-GR απαιτείται μεγάλος επίπεδος εξωτερικός χώρος που να συνδυάζεται με την ένταση του πνέοντος ανέμου.

7. Ισχύς γενικού μέρους κανονισμών

1. Για την διενέργεια του αγώνα ισχύουν και οι κανονισμοί από το γενικό μέρος των κανονισμών που βρίσκουν εφαρμογή σε αυτή την κατηγορία.

8. Προαιρετικοί κανονισμοί

Παραλλαγές υποκατηγοριών F1-P15-GR και F1-P25-GR

1. Αγώνας με ίδιο σχέδιο αερομοντέλου

1. Επιλέγεται ένα σχέδιο που φτιάχνουν όλοι οι αθλητές. Δεν επιτρέπεται αλλαγή του σχήματος ή του μεγέθους της επιφάνειας των φτερών ή του μήκους της ατράκτου.

2. Αγώνας με ομαδική απογείωση

1. Προτιμάται όταν δεν μπορεί να μετρηθεί ο χρόνος
2. Οι αθλητές παρατάσσονται σε μία γραμμή και σε απόσταση 1 μέτρου μεταξύ τους με τα μοντέλα έτοιμα για απογείωση.
3. Ολα τα μοντέλα απογειώνονται μαζί με το σύνθημα του αφέτη.
4. Δίνονται δύο συνθήματα εκκίνησης (π.χ. σφυρίγματα) με διαφορά 2 δευτερολέπτων μεταξύ τους. Τα μοντέλα πρέπει να απογειωθούν πριν το δεύτερο σφύριγμα.
5. Ο αθλητής που καθυστέρησε και απογείωσε μετά το δεύτερο σφύριγμα δεν μπορεί να πάρει βαθμό στον συγκεκριμένο γύρο έστω και αν η πτήση του είνα αναμφίβολα η μεγαλύτερη σε διάρκεια από τα άλλα.
6. Οι κριτές σημειώνουν την σειρά προσγείωσης.
7. Το μοντέλο που προσγειώνεται πρώτο παίρνει ένα βαθμό, το επόμενο 2 βαθμούς, το επόμενο 3 βαθμούς κ.λ.π.
8. Σε περίπτωση που δύο μοντέλα προσγειωθούν ταυτόχρονα παίρνουν τον ίδιο βαθμό (δηλαδή + 1 βαθμό περισσότερο από το προηγούμενο, αλλά το επόμενο από αυτά μοντέλο θα πάρει + 2 βαθμούς περισσότερους όσο θα έπαιρνε δηλαδή με τη σειρά που προσγειώθηκε.
9. Ο νικητής θα πάρει τόσους βαθμούς όσος και ο αριθμός των μοντέλων που απογειώθηκαν έγκυρα.
10. Σε περίπτωση ισοπαλίας στην πρώτη θέση οι αθλητές διαγωνίζονται μεταξύ τους σε μία πτήση ακόμα κ.ο.κ.

Η προπόνηση και η τακτική του αγώνα

Σε ένα αγωνιστικό λαστιχοκίνητο η προπόνηση επικεντρώνεται σε δύο παράγοντες:
  1. α) στο να επιλέξεις το σωστό "μοτέρ" και να μάθεις τις ιδιότητές του.
  2. β) να τριμάρεις τις γωνίες και το κέντρο βάρους για καλύτερο χρόνο.
Για να γίνει αυτό πρέπει να έχεις αρκετή ποσότητα από τις διάφορες διαθέσιμες διατομές. Επίλεξε την κατάλληλη διατομή / μήκος που θα το βοηθήσει να κάνει την μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης. Για να βγάλεις την προπόνηση και την πτήση, θα πρέπει να έχεις λάστιχο για να φτιάξεις τουλάχιστον 10-15 μοτέρ στην επιλεγείσα διατομή και μήκος.

Στις πτήσεις που ελέγχεις το τριμάρισμα, μην τυλίγεις το μοτέρ περισσότερο από το 75% του ορίου των στροφών του. Ετσι θα διαρκέσει για πολλές πτήσεις. Για την πραγματική αναγνώριση της δυναμικότητας ενός μοτέρ, όπως και στις επίσημες πτήσεις τύλιξέ το έως το 85-90% του ορίου του. Για να βρείς το όριο του κάθε μοτέρ, τύλιξε ένα όμοιο έως ότου σπάσει.

Στην προπόνηση σημείωσε τους ιδιαίτερους χρόνους της φάσης της ανόδου, και τον συνολικό χρόνο ξετυλίγματος/ δυναμικής περιστροφής της έλικας (πριν μεταπέσει στην ελεύθερη περιστροφή), για κάθε ξεχωριστό μοτέρ. Φύλαξε τα μοτέρ σε σακκουλάκια με αναγνωριστικά στοιχεία και κράτα σημειώσεις για την απόδοση του καθενός.

Για τον αγώνα συμφέρει να χρησιμοποιήσεις ξεχωριστό μοτέρ για κάθε επίσημη πτήση. Το μοτέρ αυτό θα είναι στρωμένο, και λιπασμένο, και θα το έχεις δοκιμάσει μόνο μία-δύο φορές στην προπόνηση για να διαπιστώσεις την απόδοσή του. Τύλιξέ το με προτέντωμα λίγο πριν την απογείωση. Αν μείνει πολύ ώρα τυλιγμένο θα χάσει κάτι από την ισχύ του.

Αν ο αγώνας γίνεται τον χειμώνα, με χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, προφύλαξε το μοντέλο με το μοτέρ του (και όλα τα άλλα μοτέρ) μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί στις χαμηλές θερμοκρασίες πέφτει η απόδοσή τους. Επίσης πρέπει να προφυλάξεις τα μοτέρ τις πολύ θερμές ημέρες μέσα σε ένα φορητό ψυγειάκι γιατί στις υψηλές θερμοκρασίες μειώνεται η αντοχή του. Σ΄αυτή την περίπτωση, για να μην ζεσταθεί, η προσθήκη του μοτέρ στο σκάφος θα γίνεται λίγο πριν την επίσημη πτήση.

Πριν κάθε απογείωση, έλεγξε ότι το πηδάλιο είναι στριμμένο όσο πρέπει και ενεργοποίησε τον χρονοδιακόπτη. Απογείωσε το μοντέλο με ένα γερό σπρώξιμο ταυτόχρονα με την άφεση της έλικας.

Η γωνία που θα απογειώσεις βρίσκεται και αυτή με την προπόνηση. Αν η ροπή του λάστιχου είναι πολύ μεγάλη στην πρώτη φάση και το μοντέλο κινδυνεύει να υπερστρέψει προς τα αριστερά και να κτυπήσει στο έδαφος, συμφέρει να απογειώσεις με την μύτη ανασηκωμένη περισσότερο και τα φτερά γερμένα προς τα δεξιά.

Για κάθε ενδεχόμενο γράψε το όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο στο πλάϊ της ατράκτου.

 


 
Πρώτη σελίδα/Home Περιεχόμενα